Νομική εξειδίκευση

Το γραφείο μας παρέχει υψηλού επιπέδου και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες.

Η νομική εξειδίκευση, σε αντίθεση με την ιατρική, δεν αποτελεί τόσο αποτέλεσμα μίας πιο εξειδικευμένης διδασκαλίας ενός κλάδου δικαίου, όσο, κυρίως, της συνεχούς πρακτικής ενασχόλησης με αυτόν, δυνάμει της οποίας χαρακτηρίζεται κάθε δικηγόρος ως αστικολόγος, ποινικολόγος, εργατολόγος κ.λπ. Το γραφείο μας παρέχει υψηλού επιπέδου και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τομείς εκείνους του δικαίου που διέπουν την επιχειρηματική δράση, αλλά και την αγορά ακινήτων, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε με τον ίδιο άριστο τρόπο και τις υπόλοιπες ανάγκες των πελατών μας.

Αστικό Δίκαιο

Έτσι στο πεδίο του αστικού δικαίου καλύπτουμε πλήρως τους πελάτες μας στον τομέα των κάθε είδους συμβάσεων, στη διεκδίκηση απαιτήσεων και αποζημιώσεων από ενδοσυμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη και φυσικά στον τομέα των ακινήτων, όπου οι υπηρεσίες μας δεν περιορίζονται μόνο στον τομέα του εμπραγμάτου δικαίου, αλλά επεκτείνονται στο φορολογικό και στο τραπεζικό δίκαιο με την υποστήριξη κατά τη σύναψη στεγαστικών δανείων. Όμως οι πελάτες μας δημιουργούν οικογένεια και ενίοτε κληρονομούν, οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην τους καλύπτουμε και στους πιο «προσωπικούς» τομείς του οικογενειακού και του κληρονομικού δικαίου.

Εμπορικό Δίκαιο

Στο πεδίο του εμπορικού δικαίου ιδιαίτερη ενασχόληση έχουμε με το δίκαιο επιχειρήσεων και εταιριών. Η εμπειρία και η ταχύτητά μας στην δημιουργία εταιριών και στην ορθή επιλογή του εταιρικού τύπου που ταιριάζει στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη μας, αλλά και η συνεχής παροχή νομικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια ζωής της εταιρίας, αλλά και κατά το κλείσιμο αυτής, μας έχουν καταστήσει το «δεξί χέρι» του επιχειρηματία.

Εργατικό / Κοινωνικοασφαλιστικό

Το εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο είναι ο τομέας όπου το γραφείο μας δραστηριοποιείται πιο έντονα. Από τη σύναψη, κατά τη διάρκεια και κυρίως κατά τη λύσης της σύμβασης εργασίας καλύπτουμε τον εργοδότη ή τον εργαζόμενο κατά τον συμφερότερο για αυτόν τρόπο. Ιδιαίτερη εμπειρία έχουμε και στον τομέα του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου με την άσκηση ομαδικών αγωγών για τη διεκδίκηση επιδομάτων από δημόσιους φορείς. Άρρηκτα δεμένο με το εργατικό είναι και το κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, στα πλαίσια του οποίου καλύπτουμε κάθε διαφορά, τόσο κατά τη διάρκεια της κοινωνικοασφαλιστικής σχέσης (εισφορές – παροχές ασφαλιστικών ταμείων) όσο και κατά τη λήξη αυτής (χορήγηση σύνταξης).

Φορολογικό Δίκαιο

Η πληρότητα των υπηρεσιών μας στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, αλλά και των ασχολούμενων με την κτηματαγορά δεν θα μπορούσε να αφήσει ακάλυπτο και τον τομέα του φορολογικού δικαίου, όπου το γραφείο μας εξειδικεύεται ιδιαίτερα με την παροχή νομικών συμβουλών, αλλά κυρίως με την επιτυχή δικαστική αντιμετώπιση της διοικητικής επιβολής κάθε μορφής φόρων, προστίμων, προσθέτων τελών κ.λπ.