Είμαστε μία τεχνική εταιρία που ασχολείται…

Είμαστε μία τεχνική εταιρία που ασχολείται με την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών οικοδομικών έργων. Μπορούμε έγκυρα να συνομολογήσουμε συμβάσεις εργασίας με εξαήμερο σύστημα εργασίας;

Καταρχήν είναι δύο διαφορετικά πράγματα το ωράριο εργασίας των εργαζομένων και το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης. Αυτά μπορεί να συμπίπτουν μπορεί και όχι. Έτσι μπορεί μία επιχείρηση να λειτουργεί έξι ή επτά ημέρες την εβδομάδα και οι εργαζόμενοί της να εργάζονται πενθήμερο. Αυτό έχει σημασία για τον καθορισμό των ημερών ανάπαυσης των εργαζομένων (αν θα είναι Κυριακή, αν θα είναι δύο συνεχόμενες κ.λπ.).

Με με το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1975 καθορίστηκε δυνητικά το πενθήμερο σύστημα εργασίας με απόφαση του εργοδότη. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 19.12.1980 που κυρώθηκε με το νόμο 1157/1981 ορίστηκε στο άρθρο 2 ότι μπορεί με συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις να επιβληθεί το σύστημα της υποχρεωτικής πενθήμερης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Μία τέτοια διαιτητική απόφαση είναι η υπ΄ αριθ. 25/1983 του ΔΔΔΔ Αθηνών, που κηρύχθηκε εκτελεστή με την υπ΄ αριθ. 16182/1983 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και στη συνέχεια κηρύχθηκε υποχρεωτική με την υπ΄ αριθ. 17958/1983 απόφασή του. Σύμφωνα με αυτή εισήχθη το σύστημα της πενθήμερης εργασίας στη βιομηχανία και στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ως τέτοιες, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ανωτέρω Διαιτητικής Απόφασης, νοούνται οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 της υπ΄ αριθ. 14/1921 Διεθνούς Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2990/1922. Μεταξύ των άλλων από τις άνω διατάξεις ως βιομηχανική επιχείρηση θεωρείται και “……. γ) Η κατασκευή, η επανίδρυσις, η συντήρησις, η επισκευή, η μεταρρύθμισις, η κατεδάφισις παντός είδους κτιρίων και οικοδομών, σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, λιμένων, αποθηκών, προβλήτων, διορύγων, εγκαταστάσεων δι’ εσωτερικήν ναυσιπλοΐαν, οδών, σηράγγων, γεφυρών, υδραγωγείων, υπονόμων συλλογής, υπονόμων συνήθων, φρεάτων, τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εργοστασίων φωταερίου, διανομής ύδατος και λοιπών οικοδομικών έργων, ως και προπαρασκευαστικών και θεμελιωτικών έργων προηγουμένων των ανωτέρω εργασιών, δ) …..”.

Φρονώ λοιπόν ότι η επιχείρησή σας υπάγεται σε μία εκ των αναφερομένων στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 1 της υπ΄ αριθ. 14/1921 ΔΣΕ που κυρώθηκε με το Ν. 2990/1922, στον οποίο παραπέμπει το άρθρο 7 της ΔΔΔΔ 25/1983 που καθιέρωσε την υποχρεωτική πενθήμερη εργασία στη βιομηχανία και έτσι υποχρεωτικά για τους εργαζομένους σας οποιασδήποτε ειδικότητας ισχύει το πενθήμερο σύστημα εργασίας. Η επιχείρησή σας θεωρείται βιομηχανική μόνο ως προς την υποχρεωτική εφαρμογή του πενθημέρου και όχι σε άλλα θέματα, όπως π.χ. ποια είναι η εφαρμοστέα ΣΣΕ κ.λπ.